NVKA
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

Welkom bij de NVKA

Stacks Image 183
Presentatie Henk van der Molen - 5 april 2024

Download de presentatie [hier].
Stacks Image 227
Dr. Leo Elders tijdens de ALV benoemd tot eerste erevoorzitter van de NVKA, tijdens zijn afscheid symposium te Soesterberg 5 april 2024.

Lees het bericht op LinkedIn [hier].

Of het interview in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde [hier].
Stacks Image 222
Stacks Image 218
NVKA ALV 2023
Uitnodiging ALV en afscheid van Leo Elders op 5 april

Beste leden van de NVKA,

Van harte willen we jullie uitnodigen voor de ALV.
Er komen een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder de benoeming van enkele nieuwe bestuursleden en het concept-beleidsplan voor de komende jaren. Ook staat een aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement op de agenda om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, het bestuur meer slagkracht te geven en de betrokkenheid van de leden te vergroten. Je kunt je stem dus volop laten horen én je stemrecht benutten om mee vorm te geven aan de toekomst van de vereniging.

N.B. voor een wijziging van de statuten is een quorum van tenminste 2/3 van de leden (= ca. 80 leden) nodig, waarvan 2/3 dan moet instemmen met de wijzigingen. Als we het quorum niet halen, zullen we korte tijd na de ALV een nieuwe vergadering plannen om de statutenwijziging alsnog in stemming te brengen (zonder quorumverplichting).


De aansluitende wetenschappelijke bijeenkomst staat in het teken van het afscheid Leo Elders als bestuurslid van de NVKA.

Aanleiding:
Leo is één van de oprichters van de NVKA en heeft na 16 jaar zijn bestuurslidmaatschap, waarvan vele jaren als voorzitter, neergelegd. We willen hem bedanken voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging de afgelopen jaren. Zonder zijn inzet waren we als vereniging niet waar we nu zijn. We willen jullie allemaal de gelegenheid geven om afscheid te nemen van Leo als bestuurder en bieden daarom na de vergadering een borrel en een buffet aan.

We kijken uit naar een mooie bijeenkomst en verwelkomen jullie graag!

Je inschrijving ontvangen we graag voor 1 maart 2024 via toegestuurde link.
Graag aangeven aan welke onderdelen je wil deelnemen. Natuurlijk hopen we dat jullie de hele bijeenkomst zullen bijwonen. Het programma is hier bijgevoegd.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de NVKA:
Theo Senden, Bertus Robeer, Thomas Rustemeyer en Cobi Oostveen


NVKA ALV 2023

Datum:
Vrijdag 5 april 2024
Locatie:
Conferentiecentrum Kontakt Der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg.

Programma:
13.00 uur Inloop met soep en broodjes
13.30 uur ALV (agenda en documenten volgen voor de vergadering)

15.00 uur Pauze

15.30 uur Wetenschappelijk programma
  • Signalering en preventie beroepsziekten, Henk van der Molen NCvB, afd. Public and Occupational Health Amsterdam UMC
  • Ontwikkelingen poli Mens & Arbeid AUMC, Frederieke Schaafsma en Sophia Franklin Poli Mens & Arbeid, afd. Public and Occupational Health Amsterdam UMC

16.45 uur Afscheid Leo Elders: terugblik op de carrière van een pionier

17.00 uur Borrel
17.30 uur Diner buffet


Stacks Image 195
Uitnodiging

Adem-Arbeid is een nieuw en uniek congres voor zowel de curatieve - als de arbo-professionals, die in juni zal plaatsvinden in Rotterdam.

Het aantal werkgerelateerde longziekten wordt sterk onderschat in de dagelijkse praktijk. Jaarlijks sterven zo’n 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan ongeveer 700 door luchtwegaandoeningen, die zijn veroorzaakt door blootstelling aan stoffen op het werk. Betere signalering en kennis omtrent werkgerelateerde longziekten is noodzakelijk om het aantal mensen met werkgerelateerde longziekten te kunnen reduceren. Tevens is versterking van de arbo-curatieve samenwerking van groot belang voor goede zorg voor deze patiënten.

Daarom is deze cursus zeer relevant en interessant voor longartsen (i.o.), bedrijfsartsen (i.o.), klinisch-arbeid geneeskundige (i.o.), arbeidshygiënisten (i.o.) en allergologen (i.o.).

We nodigen u uit om samen met uw collega’s, in te schrijven voor dit congres en samen met ons en alle andere sprekers dieper in te gaan op werkgerelateerde longziekten in de cursus Adem-Arbeid.

Jasper Kappen, Hanna Kuiper-van der Valk, Renée van Snippenburg, Tjerk Hylkema, Eline Tak

www.ademarbeid.nl/nl/home.html
Stacks Image 192
Beste NVKA-leden,
 
2023 was een bijzonder jaar voor onze vereniging.
Het begon ermee dat Leo Elders na 17 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan vele als voorzitter, de voorzittershamer overdroeg. Later dit jaar gaf hij te kennen ook als bestuurslid te willen stoppen.
We gaan de ALV op 5 april (save the date!) benutten om Leo op gepaste wijze in het zonnetje te zetten en afscheid van hem te nemen als bestuurslid.
 
Op 6 oktober hebben we, voor het eerst sinds Corona, elkaar weer live kunnen ontmoeten op het NVKA-congres, dat ook nog eens positief is geëvalueerd.
 
Verder heeft dit jaar voor ons als bestuur in het teken gestaan van het project ‘Verkenning en ontwikkeling van een klinisch-arbeidsgeneeskundig zorgmodel’. Na een lange aanloop en veel ‘lobbywerk’ in uitstekende samenwerking met de NVAB is in november de handtekening gezet onder de opdracht aan de NVKA voor de uitvoering van het project in samenwerking met de NVAB en het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS). De NVKA is de formele opdrachtnemer en het heeft nog onverwacht veel voeten in de aarde gehad om alle formele zaken daaromtrent te regelen. Maar ook dat is gelukt. Inmiddels is het projectteam ingericht en gestart met de uitvoering.
Het projectteam bestaat uit een kernteam van Jacqueline Jennen (onderzoeker en projectadviseur KIMS), Yvette Jansen (projectassistent via de NVAB) en Theo Senden (projectleider NVKA) en Gijsbert van Lomwel (projectadviseur, directeur NVAB) en Dunja Dreesens (projectadviseur, senior adviseur KIMS). Daarnaast zijn Prof. dr. Patrick Jeurissen en Prof. dr. Rosella Hermens aangezocht als expert/projectadviseur op het gebied financiering gezondheidszorg respectievelijk implementatie van zorginnovaties.
Op gezette tijden zullen we jullie informeren over de voortgang van het project. Ook op de ALV op 5 april staat het project op de agenda.
 
Verder zijn we binnen het Nederlands Kanker Collectief intensief betrokken geweest bij de vormgeving van de Nederlands Kanker Agenda die op 27 november gelanceerd is.
“Werk en kanker” is één van de vijf uitgelichte doelen. Momenteel is een “versnellingsteam”, bezig met de uitwerking van dit doel. We participeren in dit team.  Op de site van zowel de NVAB als de NVKA  vind je meer informatie over de NVKA. Versnellingsteam Kanker en werk: één patiënt, één gezondheid, één zorg | NVAB (nvab-online.nl).
 
 Op de ALV in april staan belangrijke thema’s op de agenda, zoals aanpassing van de statuten en het beleidsplan voor de komende jaren. Ook staat benoeming van nieuwe bestuursleden op de agenda. Het ziet er naar uit dat we drie uitstekende kandidaten voor benoeming kunnen voordragen.
 
Op de planning staat om begin oktober weer het NVKA-congres te organiseren. Als je interesse hebt om in de congrescommissie te participeren, roepen we je op om je bij het bestuur te melden.
 
Al met al, positieve ontwikkelingen en veel om naar uit te zien en aan te werken in het nieuwe jaar. We hopen en vertrouwen op jullie betrokkenheid.
 
Voor nu wensen we jullie gezellige en ontspannen feestdagen en alvast gezondheid en geluk in het nieuwe jaar!
 
Namens het bestuur,

Theo Senden
Stacks Image 189
NVKA Congres 2023

Meld u aan voor het jaarcongres van de NVKA op 6-10-2023 via deze [link].
Er is accreditatie aangevraagd voor 6 punten
Het jaarcongres wordt gehouden op vrijdag 6 oktober 2023, locatie Van der Valk Hotel Nijmegen met als dubbeltitel:

“Ontwikkelingen in de arbocuratieve zorg / Werken tijdens de overgang”

Zoals u kunt lezen heeft het NVKA bestuur weer vele sprekers met specifieke expertise bereid gevonden om te participeren in dit congres. Meer informatie vindt u [hier].

Wij hopen u allen te mogen begroeten op vrijdag 6 oktober in Nijmegen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVKA

Theo Senden, Cobi Oostveen, Thomas Rustemeyer, Bertus Robeer en Leo Elders
Stacks Image 162
Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op motie klinisch arbeidsgeneeskundige zorg (motie van Weyenberg)

De factor arbeid is van belang in de reguliere zorg. De motie van het tweede kamerlid Van Weyenberg c.s. richt zich in dit verband op de vraag hoe de klinisch arbeidsgeneeskundige zorg in meer zieken[1]huizen integraal onderdeel kan worden gemaakt van de reguliere oncologische zorg en hoe deze zorg passend kan worden gefinancierd. In reactie op de motie van Van Weyenberg heeft minister Koolmees van SZW aanreegven dat er stappen moeten worden gezet om dit te regelen (zie de brief Toekomst arbeidsgerelateerde zorg, brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Verschillende partijen zijn hiermee bezig. Zo hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van VWS en SZW, de voorzitters van de NVAB en de NVKA (8-9-2021 en 2-11-201). Tevens zijn vertegenwoordigers van het Radboud UMC betrokken. In januari 2022 worden de gesprekken voortgezet.
Stacks Image 165
Skin Care webinar

Op donderdag 8 juli a.s. vindt van 16.00 - 18.20 uur een webinar plaats georganiseerd door (Arbeids)dermatologie & Arbodienst Amsterdam UMC in samenwerking met PGP.
Onderwerp: Huidproblemen tijdens Covid-19 pandemie; bescherm (ook) de huid van werkend Nederland!
Voor meer informatie en aanmelden klik hier.
Stacks Image 171
Beroepsprofiel van de Klinisch-arbeidsgeneeskundige
Download het beroepsprofiel
Stacks Image 174
Kamerbrief bij drie rapporten arbeidsgerelateerde zorg.
Eind november 2015 werden door Minister Asscher (SZW) drie rapporten naar de Tweede Kamer gezonden waarvan één geheel gewijd was aan de klinische arbeidsgeneeskunde (zie bijlage 1).

Zie onderstaande links naar de kamerbrief en de drie rapporten die zeer lezenswaardig zijn. Wij hopen op een positief advies van de Tweede Kamer in 2016.
2015/11/27/kamerbrief-bij-drie-rapporten-arbeidsgerelateerde-zorg
2015/11/27/bijlage-1-onderzoek-klinische-arbeidsgeneeskunde
2015/11/27/bijlage-2-verkenning-kennisinfrastructuur-arbeid-zorg
2015/11/27/bijlage-3-de-instroom-van-bedrijfsartsen