BACO
Bedrijfsarts Consulent Oncologie

Artikelen
Stacks Image 65
Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) wil ervoor zorgen dat alle mensen met kanker en hun naasten in Nederland goede ondersteuning krijgen. Ze merken dat er nog veel onbekendheid is bij mensen over de gevolgen van de ziekte en de hulp die beschikbaar is.

In januari 2022 hebben ze het magazine ‘Leven & Kanker’ aangeboden met een brede en betrouwbare bron van informatie over onderwerpen waar je mee te maken kunt krijgen als je kanker hebt (gehad).

In het Magazine is het bijgaande artikel opgenomen.

Het hele Magazine is te lezen via deze link https://www.stichting-ook.nl/magazine-leven-en-kanker/

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 30
Werk als behandeldoel

Dit artikel artikel is in april 2021 gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 27
(On)bekend maakt (on)bemind
Samenwerking tussen de bedrijfsartsconsulent oncologie en de oncologieverpleegkundige


Dit artikel verscheen in Oncologica, het tijdschrift van V&VN Oncologie, nummer 1, 2021.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 17
Aanpak cognitieve klachten maakt werken weer een optie

De BACO’s Cobi Oostveen en Ton Jenner schreven, samen met revalidatiearts Bas van de Weg, bijgaand artikel. Dit artikel is gepubliceerd in Medisch Contact in december 2020.
Er wordt beschreven dat cognitieve klachten een duurzame werkhervatting vaak in de weg staan. Cognitieve revalidatie ondersteunt mensen met en na kanker om beter te gaan functioneren in dagelijks leven en werk.
De rol van de revalidatiearts, de bedrijfsarts en de BACO wordt besproken. Een goede samenwerking is essentieel.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 83
Nationaal Actieplan Kanker en Leven gelanceerd

Op 11 september 2020 heeft de Taskforce Cancer Survivorship Care het Nationaal Actieplan Kanker & Leven tijdens een online congres gelanceerd.
Omdat leven met en na kanker over meer gaat dan overleven. Het Actieplan is te vinden op: www.taskforcecancersurvivorshipcare.nl.

[klik op de afbeelding om het persbericht te lezen]

Er leven 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zullen het naar verwachting al bijna één miljoen mensen zijn. De overleving van veel soorten kanker is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen door betere signalering en behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker uit onderzoek wat de negatieve effecten van kanker en de behandelingen zijn op de kwaliteit van leven. Ernstige vermoeidheid, angst voor terugkeer van de ziekte, beschadigde zenuwen (neuropathie), problemen met seksualiteit en relaties, knelpunten in werk, financiële problemen. Door de behandelingen kan er ook een verhoogde kans zijn op hart- en vaatziekten of op een nieuwe vorm van kanker. Dit verhoogt de ziektelast en kan tot een kortere levensverwachting leiden.
Veel mensen kampen met de (late) gevolgen van kanker. Leven met en na kanker gaat over meer dan overleven. Het gaat ook over leven. Over zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker. Daarom dit Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Binnen deze Taskforce zijn collegae Desiree Dona, Liesbeth van Wildenberg en Cobi Oostveen actief. In dit plan is beschreven op welke wijze de (na) zorg voor mensen met kanker vanaf de diagnose beter vorm kan krijgen. Doel hiervan is de (late) gevolgen van de kanker of de behandeling ervan zo veel mogelijk te voorkomen. Verlies van werk is één van deze gevolgen. We vinden het daarom heel belangrijk dat “Aandacht voor werk vanaf de diagnose” is opgenomen als doel in dit plan. De financiering van de arbeidsgerelateerde zorg: financiering van de Arbeidsgeneeskundige in de tweede lijn en de BACO in de eerste lijn worden benoemd als één van de weg te nemen financiële drempels. Bij de lancering waren online ook verschillende politici betrokken. De urgentie van het belang van aandacht voor arbeid vanaf de diagnose groeit.
We zijn er nog niet, maar er is met dit NAP wel een belangrijke stap gezet.
Stacks Image 24
De rol van de bedrijfsarts consulent oncologie in de samenwerking met de oncologisch geschoold psycholoog of een psycho-oncologisch centrum

In het decembernummer 2019 van het tijdschrift voor Psychosociale Oncologie schreven Cobi Oostveen en Ton Jenner het artikel “de rol van de bedrijfsartsconsulent oncologie in de samenwerking met de oncologisch geschoold psycholoog of een psycho-oncologisch centrum”.
Zij benadrukken het belang van samenwerking tussen de verschillende zorgverleners als voorwaarde voor het leveren van adequate zorg aan de werkende met kanker.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 20
Bedrijfsarts, pak je rol in de begeleiding van werkenden met en na kanker!

Voor de Special Kanker en Werk van het TBV van oktober 2019 schreven Cobi Oostveen, Ton Jenner en Desiree Dona het Artikel: “Bedrijfsarts, pak je rol in de begeleiding van werkenden met kanker!”
Hierin gaan ze in op de resultaten van de enquête “doneer je ervaring” van NFK.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 14
Laat bedrijfsarts meedenken over behandeling kankerpatient

Op 18 december 2018 publiceerde het dagblad Trouw dit artikel geschreven door Baco ’s Cobi Oostveen, Ton Jenner en Desiree Dona als reactie op het artikel in Trouw van 6 december : “Patient hoort te weinig over leven na kanker”


[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 42
Zorg voor arbeid: kliniek meets bedrijfsarts

2018 juli bewustzijnsproject.nl

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 39
De rol van de bedrijfsartsconsulent in samenwerking met de O&O-fysiotehrapeut

2018 juni tijdschrift Oedeem en Oncologie

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 36
Met kanker terug naar werk: dat kan beter

2017 april TBV

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 88
BACO: Artikel TBV
De rol van bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) bij re-integratie van werknemers met kanker.

Download het artikel