BACO
Bedrijfsarts Consulent Oncologie

Pleidooi voor de BACO tijdens het Politiek Ontbijt Werkbehoud bij kanker

Op 15 november 2018 vond het Fit for Work Politiek Ontbijt Werkbehoud bij kanker plaats.
Met onder meer Tweede kamerleden, vertegenwoordigers van ministeries, vakbonden, patiënten- en werkgeversorganisaties voerden we het gesprek over mogelijke maatregelen om mensen die werken en kanker krijgen, beter aan het werk te houden. Zoals de inzet van een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) op de poli en een no-risk polis voor MKB werkgevers.

Het verslag van de bijeenkomst staat op de website van Fit for Work.

Via deze link zijn tevens de presentaties, position paper, foto’s, het persbericht en enkele artikelen over de bijeenkomst te downloaden.

Fit for Work zet zich in voor hoe we werkbehoud bij kanker structureel en vanzelfsprekend voor elkaar kunnen krijgen.
Zodat meer mensen met kanker of een andere ingrijpende ziekte aan het werk kunnen blijven.

Via deze link is op de site van fit for work tevens informatie te vinden over het project Target@work-onco

Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO)

'Een BACO is een bedrijfsarts die gespecialiseerd is in de begeleiding van patiënten met kanker'
De rol van de BACO en terugkeer naar werk
Steeds meer mensen worden in hun arbeidzame periode geconfronteerd met kanker. Voor een groot deel van hen is het werk een stimulerende en stabiliserende factor. De diagnose kanker kan dit evenwicht verstoren met eventueel een dreigend verlies van werk tot gevolg. Herstel van deze relatie vereist veel inzet van alle betrokkenen. Een van hen is de BACO. De BACO [link naar artikel TBV] is als gespecialiseerde bedrijfsarts op het gebied van de oncologie werkzaam op het snijvlak van eerste en tweede lijn, naast de Klinische Arbeidsgeneeskunde [link naar profiel KA], die veelal alleen in de tweede lijn werkt.
Stacks Image 53
De BACO adviseert kankerpatiënten en diens behandelaren (medisch specialist, eigen bedrijfsarts en huisarts) bij vragen en/of problemen op het gebied van behoud van werk, (arbeids)revalidatie en werkhervatting. De BACO brengt expertise vanuit de eerste lijn, vroeg in het behandeltraject, naar de tweede lijn zodat herstel van mogelijkheden tot het verrichten van werk als onderdeel van het behandeldoel tijdig aandacht krijgt.


Schakel de BACO in een vroeg stadium in
Kanker is in plaats van een levensbedreigende aandoening een van de meest voorkomende chronische aandoeningen geworden. De meeste (ex-)patiënten kunnen na behandeling weer aan het werk. Naast een inkomen levert werk sociale contacten, structuur, plezier en zingeving op. Schakel tijdig de BACO in als het gaat om begeleiding naar werk


Onderzoek ondersteunt belang inzet BACO
Uit onderzoek blijkt dat veel (ex)kankerpatiënten problemen ondervinden bij de terugkeer naar werk. Arbeid wordt steeds belangrijker in onze maatschappij, mensen werken tot op steeds hogere leeftijd door om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien (of nog beter, omdat ze hun werk gewoon leuk vinden). Arbeid en daarmee behoud van werk voor een patiënt, dient structureel meer aandacht te krijgen van de medisch specialistische zorg en zou bij voorkeur ook als behandeldoel moeten worden opgenomen in het zorgplan van de kankerpatiënt. De laatste jaren zijn BACO's daarom ook klinisch actief geworden in verscheidene klinische en revalidatiecentra.


Richtlijnen en standaarden: zij wijzen de BACO de weg
Vanaf 2009 zijn er kwaliteitsstandaarden ('Blauwdruk kanker en werk' [link naar site Kenniscentrum Werk en Kanker]) en richtlijnen (multidisciplinaire richtlijn Oncologische Revalidatie [link naar site IKNL] ) om binnen de ziekenhuizen zorg en aandacht voor werk te verbeteren. Een multidisciplinaire richtlijn Kanker en werk is momenteel in ontwikkeling en zal eind 2016 gereed zijn. ‘Pink Ribbon’ en de NSPOH hebben een opleiding 'Bedrijfsartsconsulent Oncologie' ('BACO') opgezet voor bedrijfs- en verzekeringsartsen om de factor arbeid meer aandacht te geven in de medisch specialistische behandeling en de begeleiding van mensen met kanker.


Verwijzing naar de BACO
In ziekenhuizen en revalidatieklinieken waar een BACO werkzaam is, kunnen patiënten vanuit het multidisciplinaire behandelteam een consult bij een BACO aangeboden krijgen, of kunnen verwezen worden door de medisch specialist, huisarts of eigen bedrijfsarts. De BACO adviseert en informeert patiënt en met toestemming van de patiënt ook andere zorgprofessionals in de behandeling en begeleiding van de kankerpatiënt. De BACO kan enerzijds de doelen ten aanzien van werk inbrengen in de behandeling van de medisch specialist, de re-integratiebegeleiding afstemmen met het behandelteam en anderzijds in overleg met huisarts en/of eigen bedrijfsarts interventies initiëren bij aanhoudende gezondheidsklachten of werkproblemen (bijvoorbeeld chronische vermoeidheid of noodzakelijke aanpassingen in de werksituatie). De BACO kan via de bedrijfsarts of arbodienst (of op indicatie rechtstreeks) de contacten met de werkgever onderhouden met als doel de kans op succesvolle terugkeer in eigen werk te vergroten. De BACO kan indien nodig ook in overleg treden met de verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige om de patiënt te ondersteunen in de contacten met het UWV. Naast de klinisch werkzame BACO's zijn er ook een aantal actief vanuit een arbodienst, als zelfstandig specialist of via IKA-Ned. Een volledig overzicht vindt u hier [Lijst met BACO's].
De rol van de BACO en terugkeer naar werk
Steeds meer mensen worden in hun arbeidzame periode geconfronteerd met kanker. Voor een groot deel van hen is het werk een stimulerende en stabiliserende factor. De diagnose kanker kan dit evenwicht verstoren met eventueel een dreigend verlies van werk tot gevolg. Herstel van deze relatie vereist veel inzet van alle betrokkenen. Een van hen is de BACO. De BACO [link naar artikel TBV] is als gespecialiseerde bedrijfsarts op het gebied van de oncologie werkzaam op het snijvlak van eerste en tweede lijn, naast de Klinische Arbeidsgeneeskunde [link naar profiel KA], die veelal alleen in de tweede lijn werkt.
Stacks Image 59